Tüzük

ALTINYAYLA ve ÇEVRESİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜR DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

MADDE – 1: DERNEĞİN ADI

Yasalar ile bu Ana tüzük hükümleri  doğrultusunda çalışmak ve etkinliklerde bulunmak üzere “ALTINYAYLA VE ÇEVRESİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜR DERNEĞİ” adı ile bir dernek kurulmuştur.

Aşağıdaki maddelerde “Altınyayla ve Çevresi Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği” (Dernek) kısa adı ile anılmıştır.

MADDE – 2 : DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi Ankara’ da dır. Yasaların öngördüğü kural ve işlemlere uygun olarak; yurt içinde, merkez il ve ilçeleri ile diğer illerin merkez il ve ilçelerinde birer şube açılabilir.

MADDE – 3 : DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ

a) Ankara ve diğer şehirlerde yaşayan hemşehrilerimizin birbirleriyle tanışmalarını sağlamak, fikir alış verişinde bulunmak, sosyal, kültürel değerlerimizi korumak, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır.
b) Altınyayla ve çevresi ile ilgili tarihi kültürel zenginliklerin tanıtılmasına, yaşatılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve daha güzelleştirmek için çalışmak.
c) Milli ve manevi değerleri korumak, kişiler arasında din, ırk, bölge ayrımı gözetmeksizin, hemşehrilerimizin birbirleriyle aralarında dostluk ve kardeşlik duygusunu kuvvetlendirici dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak amacı ile her türlü faaliyetlerde bulunmak.
d) İlköğretim, ortaöğretim ve Yüksek öğretimde okuyan yardıma muhtaç öğrencilere burs vermek veya burs veren diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilere girmek. Ortaöğretim ve Yüksek öğretimde okuyan öğrenci hemşehrilerimizin Sosyal ve Kültürel alanda gelişmelerine yardımcı olacak etkinlik ve faaliyetlerde bulunmak.
e) Sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak amacı ile yemekli toplantılar, geceler, konserler, çay, piknik, pilav günü ve festivaller düzenlemek, organize etmek, kütüphane teşkil etmek için kitap kampanyaları düzenlemek.
f) Yöremizin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini belirleyip, buraların tanıtılmasına yönelik, tanıtıma hizmet edebilmek üzere dergi, broşür, seminer, kurs gibi her türlü faaliyetlerde  bulunmak.
g) Amacı doğrultusunda 2908 Sayılı kanunun 44. maddesi uyarınca gazete, mecmua, broşür bastırıp dağıtmak.
h) Altınyayla ve çevresindeki köylerin geliştirilmesi için yol, su elektrik, kanalizasyon, altyapı ve diğer imar ve ıslah işlerinin organizasyonunu yapmak, gerektiğinde projeler üretmek ve finanse edilmesini sağlamak.
i) Altınyayla ve çevresinin tanıtılması için Video kaseti ve VCD hazırlayıp ücretsiz olarak dağıtmak.
j) Derneğin ihtiyacı olan taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacı ile yardım sandığı kurmak. Yardım toplama kanunu ve Ana tüzüğün hükümlerine uygun olarak  bağış almak ve vermek.
k) Altınyayla ve çevresinde kurulu bulunan Altınyayla ve çevresi köylerine hizmet eden dernek ve kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi, bu konudaki çalışmalara destek verilmesi.

MADDE – 4: DERNEĞİN KURUCULARI

Sıra
No

Adı
Soyadı

T.C.
Kimlik No

Baba
Ana Adı

Doğum
Yeri ve
Tarihi

Nüfusa
Kayıtlı Olduğu Yer

Ta-
Bi
atı

Cinsi

Mesleği

Öğrenim
Durumu

Adresi

1 Hacı
SUBAŞI
49432700942 Yusuf
Zeynep
ŞARKIŞLA
19.09.1960
SİVAS
ALTINYAYLA
T.C. Erkek Mali
Müşavir
Fakülte Çamlık mah.
O.Kemal cad.
No:288/2
H.gazi/Ank.

2

Nurettin
ARSLAN
10847987082 Mehmet
Saniye
ŞARKIŞLA
02.01.1948
SİVAS
ALTINYAYLA
T.C. Erkek Mobilyacı İlkokul Beşikkaya mah.
9.cad. No:2
Altındağ-
ANKARA
3 Teyfik
COŞKUN
67345103896 Hasan
Meryem
ŞARKIŞLA
01.12.1959
SİVAS
ALTINYAYLA
T.C. Erkek Taşoren İlkokul Batıkent Mesa
Altın konut
280.sk. No:10
Batıkent-Ank.
4 Fikri
ALTUNBULAK
68647060412 Tahir
Salimet
HARMANDALI
04.01.1946
SİVAS
ALTINYAYLA
T.C. Erkek Taşoren İlkokul Ergenekon mah.
Karabük sok.
No: 23/5
Y.mahalle/Ank
5 Ahmet
CAN
10592995516 Yusuf
Hatice
HARMANDALI
04.03.1956
SİVAS
ALTINYAYLA
T.C. Erkek İnşaatçı İlkokul Başpınar mah.
160.sk. No:27
D:4
Altındağ/Ank.
6 Salih
ALTUNBULAK
68662059934 Hacı
Mustafa
Aişe
HARMANDALI
05.12.1944
SİVAS
ALTINYAYLA
T.C. Erkek Serbest İlkokul Başpınar mah.
80.sk. No: 18/1
Altındağ/Ank.
7 Saadettin
TUNÇ
15494832006 Mehmet
Yeter
ALTINYAYLA
17.05.1956
SİVAS
ALTINYAYLA
T.C. Erkek Memur Yüksek
okul
Saimekadın mah.
Cami sk.No:23/3
Abidinpaşa
Ankara
8 Fehmi
DEMİR
19685701478 Mahmut
Meryem
KANGAL
17.08.1958
SİVAS
KALGAL
T.C. Erkek Elektrikçi İlkokul Başpınar mah.
164.sk. No:117
D:2
Altındağ/Ank.
9 Naci
BÖLÜKBAŞI
54970516345 Nurettin
Zeynep
KIZILHÜYÜK
01.01.1959
SİVAS
ALTINYAYLA
T.C. Erkek Terzi Lise 12.cad.29.sk.
No: 18/43
Yenimahalle
Ankara
10 Haydar
ÇAĞRICI
27032447672 Hacı
Mehmet
Dudu
TAŞLIHÜYÜK
01.01.1950
SİVAS
ALTINYAYLA
T.C. Erkek Esnaf İlkokul 12.cad.29.sk.
No: 18/37
Yenimahalle
Ankara


MADDE – 5: DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş Türk vatandaşı olup, herkes 2908 Sayılı dernekler Kanununun 4. ve 16. maddesinde belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir.

Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan yazılı müracaatları en fazla 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp, reddi halinde müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

MADDE – 6: DERNEKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Hiç kimse bir üyeyi dernekten ayrılmaya ve kalmaya zorlayamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Aralarında dil, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetilmez . Genel Kurula katılma hakkına sahiptir. Her üyenin istediği zaman dernekten ayrılma hakkı vardır. Ayrılmak isteyen üyenin istifa yazısı yönetim kuruluna geldiği an üye dernekten çıkmış olur.

Dernek üyesi olması medeni hakları kullanma ve 2908 Sayılı Kanunun 16. maddesi ile düzenlenmiş derneklere üye hakkını kaybetme durumlarında, derneğin amaçlarına ve tüzüğe aykırı hareket edenler, derneğin çıkarlarını ve amaçlarını engelleyici ve üyeler arasında beraberlik ve tenasütü bozucu davranışlarda bulunanlar, bir yıl müddetle aidatlarını ödemeyenler yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılabilir ve üyelik kayıtları silinir.

MADDE – 7: ÜYELERİN HAKLARI

Hiç kimse bir üyeyi dernekten ayrılmaya ve kalmaya zorlayamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Aralarında dil, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetilmez. Genel Kurula katılan her üyenin bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kendi kullanır. Her üye Genel Kurulda kendisinden başkasını temsil edemez.

MADDE – 8: DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organlar şunlardır.
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

MADDE – 9: GENEL KURUL

Derneğe kayıtlı üyeler ile şube doğal ve seçimlik delegelerinden 12. Madde de belirtilen esaslar dahilinde teşkil olunacak üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile  toplanır. İlk toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde, çoğunluk ikinci toplantıya katılan üye tam sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz..

Genel Kurul Toplantıları:

Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu karar verir. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Genel Kurul İki yılda bir ocak ayı içinde, yönetim kurulunca uygun tarihte olağan olarak toplanır. Genel Kurulca  ayrıca yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyeleri ile şube doğal ve seçimlik delegelerden 1/5 nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyeleri ile şube doğal ve seçimlik delegelerden  1/5 nin istemine rağmen yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmasa denetim kurulu veya toplantı isteminde bulunan dernek üyeleri ve şube doğal ve seçimlik delegelerden birinin müracaatı üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri ve şube doğal ve seçimlik delegeler arasında 3 kişilik bir heyete genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

MADDE-10: GENEL KURUL TOPLANTILARINA ÇAĞRI ÜSÜLÜ

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü saati yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Ayrıca üyelere adi posta ile gündem ve davetiye mektubu gönderilir.

Bu çağrıda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığında ikinci toplantının gün, yer ve saati belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılan zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, yer ve saat toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste de eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanı yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek duyurulur. Bu halde ikinci toplantının bırakma tarihinden en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

MADDE -11: TOPLANTI YERİ VE GENEL KURUL DELEGELERİ

a) Genel kurul toplantıları dernek merkezin bulunduğu yerden bir başka yerde yapılmaz.
b) Genel kurul dernek üyelerinden oluşur.
c) Şubelerin doğal ve seçimlik delegelerinden oluşur.

MADDE- 12: GENEL KURUL TOPLANTILARININ YAPILIŞ USÜLÜ

Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirine bildirilen gün  saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine giderler. Yukarıda belirtilen tam sayı sağlanınca durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği biri tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmiş olmasını gerektirmez. Yönetim kurulu açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, ve yeteri kadar katip seçilir. Toplantı yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

MADDE–13: GENEL KURULDA KARAR ALMA VE  ESASLARI

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 unun tarafından görüşülmesi istenilen konuları gündeme alınması zorunludur. Genel kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Gizli oy açık tasnif yapılır. Üyeler eşit haklara sahip olup her üyenin bir oy hakkı vardır. Tüzük değişikliği için 2/3 oy çokluğu gerekir. Genel kurul kararları dernek merkezinde herkesin görebileceği mahaldeki ilan tahtasına yazılmak ve asılmak suretiyle duyurulur.

MADDE -14: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Dernek organlarının seçimi
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c) Yönetim ve Denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
d) Yönetim  kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
f) Derneğin kamu yararına çalışan dernek sayılması halinde federasyona katılması veya ayrılması, yurt dışındaki dernek veya katılması veya ayrılması,
g) Derneğin fesih edilmesi
h) Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen veya yapılabilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi,

MADDE-15: YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

İki yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulu (5) asil (5) yedek üyeden oluşacak şekilde genel kurulca gizli oyla seçilir.

a) Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir genel sayman seçerek görev bölümü yapar.
b) Yönetim Kurulunda toplantı ve karar oranı yarıdan bir fazladır. Oylamada eşitlik olursa toplantı başkanının tarafı esastır.
c) Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır. Mazeretsiz olarak iki ay üst üste toplantılara katılamayan üye yönetim kurulu üyeliğinden düşer. Yerine yedeklerden ilk sırada olan üye yazılı davet edilir.
d) Yönetim Kurulu üyeliği fahridir

MADDE–16: YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu (5) asıl (5) yedek üyeden oluşacak şekilde genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2. Derneğin gelir ve hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE -17: YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREVLERİ

a) Genel Kurulca organlara seçilenlerin kimliklerini 2908 sayılı dernekler kanununun 30. maddesine uygun olarak 7 gün içerisinde bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirir.
b) Yönetim kurulunun tasvibi ile dernek adına sözleşmeler tanzim ve imza etmeye, gerektiği kadar (belgelemek kaydıyla) para harcamaya yetkilidir.
c) Derneği resmi ve özel müessese, mahkeme, icra daireleri ile resmi ve özel kişiler önünde temsil eder.
d) Genel Kurul toplantıları düzenleyip toplantı gündemini hazırlar, karar defterini ve başkanlık mührünü muhafaza eder.

MADDE  – 18: YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

a) Başkanın bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yapar.
b) Çeşitli komisyonlarda yönetim kurulu adına başkanlık yapar.
c) Hizmetlerin verimliği için sekreterlik arasında  koordineyi sağlar.

MADDE – 19: SEKRETERİN GÖREVLERİ

a) Diğer resmi, özel kuruluş ve kişilerle ilgili yazıları kuruluşlar arası toplantılara sunulacak tebliğleri, basın yayın yoluyla kamuoyuna intikal ettirilecek bildirileri dernek teşkilatına ve üyelere intikal ettirilecek bildirileri ve genelgeleri hazırlar, başkanla müşterek imza eder.
b) Üye kayıt işlemlerini, evrak kayıt işlemlerini, dosya tanzim organize ve takip işlemlerini yapar.
c) Devre sonu faaliyet raporunu hazırlar.

MADDE – 20: SAYMANIN GÖREVLERİ

a) Mali işlerle ilgili olarak resmi ve özel kuruluş ve özel kişilerle ilgili yazıları hesap raporlarını mali genelgeleri hazırlamak, imza etmek,
b) Gelir-Gider muhasebe defteri işlemlerini bilanço ve bütçe defter işlemlerini, demirbaş defter işlemlerini, aidat takip listeleri işlemlerini takip eder,
c) Dernek tahsilat alındı belgelerinin temin edilmesi gerekli işlemlerden sorumludur.
d) Yönetim kurulunun tasvibi ile bankadan para çekmeye ve gerektiği kadar harcamaya genel başkan müşterek imzası ile yetkilidir.
e) Her türlü fatura ve benzeri belgeleri ile tahsil edilen paralardan mesuldür.
f) Dört ayda bir hesap bilançosu hazırlar ve yönetim kuruluna sunar. Gelecek dönem bütçe planını hazırlar.

MADDE – 21: YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE  TAMAMLANAMAMASI

Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içerisinde  genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE – 22: DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ

Denetleme Kurulu genel kurulca gizli oyla ve iki yıl süre ile seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur. En geç altı ayda bir toplanarak raporlarını Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetleme Kurulu derneğin muhasebe kayıtlarını, belgelerini ve diğer tüm faaliyetlerini denetler. Bu konularda raporlar hazırlar, aksaklıkların giderilmesini yönetim kurulundan talep eder. Giderilmemesi halinde yönetim kuruluna başvurarak olağanüstü toplantıya çağrılmasını talep edebilir.

MADDE – 23: ŞUBELERİN KURULUŞU VE HUKUKSAL DURUMU

Yönetim Kurulu kararı ile şube açılacak yerlerden en az altı aydan beri ikamet eden en az üç kişiye şubeyi kurma yetkisi ve izni verilir. Şube açmaya yetkili kılınanlar, kurucuların ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını, ikametgah ve uyruklarını, şube merkezi ile adresini, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine bildirirler. Bu bildirime dernek ana tüzüğünden iki örnek ile kuruculuk yetki belgesini de eklerler. Bu bildirim ile şube kuruluşu tamamlanmış olur.

Şubeler Dernek Genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurullarında  seçilecek bir (1) delege de seçimlik delege olarak temsilen Genel Kurul’a katılma hakkına sahiptir.

Bu tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak geçerli olup kıyasen uygulanır. Uygulamaya ve merkez-şube ilişkilerine dair hükümler, Dernek Yönetim Kurulu’nca mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak hazırlanacak “Şubeler Yönetmeliği” nde gösterilir.

MADDE – 24: ŞUBELERİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Şube Genel Kurulu : Şubeye kayıtlı ve aidatlarını ödemiş üyelerin katılmasıyla iki yılda bir ocak ayında olağan olarak toplanır. Şube genel kurulunun toplantı ilkeleri, çağrı yöntemleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün genel kurulla ilgili 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve diğer maddeleri kıyasen uygulanır.
b) Şube Yönetim Kurulu : Şube genel kurulunda gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Yönetim kurulu ile ilgili 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ve diğer maddeleri kıyasen uygulanır.
c) Şube Denetleme Kurulu : Şube genel kurulunda seçilen üç asıl ve üç yedek denetçiden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Denetleme kurulu ile ilgili 22. ve diğer maddeleri kıyasen uygulanır.

MADDE – 25: TÜZÜĞÜN İLAN ŞEKLİ

Dernek tüzüğünü ve ikametgahı tüzüğün kabul olduğunun bildirildiği günden itibaren 15 gün içinde mahalli bir gazete veya il merkezinde çıkan bir gazetede yayınlanır. Bu gazetenin 5 nüshası yayın tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde geçici yönetim kurulu tarafından dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile verilir. Tüzüklerde ve dernek ikametgahlarındaki değişikliklerde aynı usule tabidir.

MADDE – 26: DERNEK KURULDUKTAN SONRA İLK GENEL KURUL TOPLANTISI

Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı günü izleyen 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar ve organlarını oluşturur. Derneğin ilk kuruluştaki geçici yönetim kurulu ilk genel kurul toplantısına kadar yürütülmesinden sorumlu olup, vereceği kararlar genel kurul kararları niteliği taşır

MADDE – 27: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılır. Tüzük değişikliği, ancak Genel Kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin onda birinin, yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa, Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin 2/3’nün oyudur. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı Dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

MADDE – 28: TUTULMASI ZORUNLU DEFTER VE KAYITLAR

Dernek, 09.06.1984 tarih ve 18426 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Dernek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmelik ve 05 Nisan 2003 tarih ve 25070 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe, Hesap Kayıtları ile ilgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.

MADDE – 29: DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

a) Üyelik aidatı; üyelerden giriş ödentisi olarak 20.000.000 (yirmi milyon) TL. aidat olarak da aylık 10.000.000 (on milyon) TL. Yıllık olarak toplam 120.000.000.-TL.(Yüz yirmi milyon) ödenti alınır. Ödenti aidatlarını yıllık toplamı olarak toptan da alınır.
b) Kişilerin kendi isteği ve Derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlar.
c) Derneğin mal varlığından ve amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet konu ve biçimlerinden elde edilen gelir.
d) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, konser, çay ve yemekli toplantı, gezi, eğlence, temsil, spor faaliyeti ve yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelir.
e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
f) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler.
g) Diğer gelirler.

Yönetim Kurulu mazeretleri dolayısı ile borçlarını zamanında ödemeyen üyelerin borçlarını   muayyen müddetle tecil edebilir.

MADDE – 30: DERNEĞE YAPILACAK YARDIM ŞARTLARI

Dernek işçi işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edilemez ve tüzel kişilerden, kurum ve kuruluşlardan kanun ve mevzuatlara uygun bulunduğu takdirde yardım alabilir. Dernekler Kanununun ilgili maddesi çerçevesi dahilinde yardım alabilir.

MADDE – 31: GELİR VE GİDERLERDE USUL

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Bu defterler ve belgeler 5 (Beş) yıl süre ile saklanması mecburidir. Alındı Belgesi resmi mercilerden ve usulüne uygun olarak mahallin en büyük mülki amirine onaylattıktan sonra kullanılır. Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri, dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Bu suretle görevliler için yetki belgesi alınır. Yetki belgesiz gelir toplanamaz. Dernek adına bankada hesap açtırılması ve gelirlerin bu hesapta tutulması zorunludur.

Dernek giderlerinin harcama belgeleriyle yapılması zorunludur. Harcama belgeleri olarak: fatura, kasa fişi, gider pusulası ve tutanak vb. belgeler kullanılır. Derneğin bankadaki hesaplarından para çekmek için, yetkili en az iki kişinin birlikte imzası gereklidir.

Dernek kasasında bulunacak para memur maaş katsayısının bin ile çarpılması sonucu bulunacak miktar kadar olmalıdır.

MADDE – 32: DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan üye ve delegelerin en az 2/3 nün toplantıda hazır bulunması  şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamaması halinde üyeler ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. ikinci toplantıya katılan üye ve delegelerin sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 (beş) gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE – 33: TASFİYE

Derneğin her türlü fesih veya kendiliğinden dağılmış sayılması hallerinde mal, para ve hakların tasfiyenin esasları genel kurulca belirlenir, Genel kurulca karar alınmadığı takdirde, fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, amacına uygun köy tüzel kişiliğine veya başka bir dernek ve kuruluşa devredilir.

MADDE – 34: DERNEĞİ İLZAM EDEN HUSUSLAR

Derneği taahhüt altına koyacak her türlü işlemlere ilişkin bütün belgelerin birisi başkan veya vekili olmak üzere iki ilzam taşıması gerekir

MADDE – 35: TÜZÜKTE YER ALMAYAN KONULAR

Tüzükte yer almayan konularda dernekler kanunu ve diğer ilgili  mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE – 36: GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar derneği temsil edecek, dernek adına yapılacak yazışmaları kabul edecek geçici yönetim kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

İKAMET ADRESİ

TEL

1

Nurettin ARSLAN Başkan Beşikkaya mah. 9.cad.No: 2 Altındağ – ANKARA

375 74 74

2

Hacı SUBAŞI Başkan Yardımcısı Çamlık mah. Orhan kemal cad. No: 288/2
Hüseyingazi – Ankara

376 29 36

3

Saadettin TUNÇ Genel Sekreter Saimekadın mah. Cami sk.No:23/3
Abidinpaşa – ANKARA

365 32 94

4

Salih ALTUNBULAK Muhasip Başpınar mah. 80.sk.No: 18/1
Altındağ – ANKARA

350 60 87

5

Haydar ÇAĞRICI Üye 12.cadde 29.sk.No: 18/43
Yenimahalle – ANKARA

346 95 81