Çalışma Usül ve Esaslarımız

Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için:

  • İkametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın alır, satar ve kiralar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
  • Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil, gezi, festival, fuar ve diğer gösteriler ve etkinlikler düzenleyebilir.
  • Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için üyeleri ya da uzman kişiler arcılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlayabilir.
  • Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliğine giderek, kurs açmak, folklor ekibi kurmak ve diğer sosyal ve kültürel eğitsel faaliyetlerde bulunabilir.
  • Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.
  • Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, alır ve verir; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder.
  • Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği  lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir ve gerekli diğer faaliyet ve çalışmaları yapabilir.